Báo giá in ấn rẻ nhất hà nội

Thiết kế Sáng tạo

Thiết kế miễn phí

In ấn Giá rẻ

In nhanh lấy ngay

Giao hàng tận nơi

Ship cod toàn quốc

Khuyến mại hấp dẫn

Ưu tiên khách hàng cũ

Báo giá in card visit

Tác giả: admin Đăng lúc 12:31 AM 29/09/2017

Báo giá in card visit r? nh?t t?i Hà N?i 2019

Giúp quý khách hàng l?a ch?n công ty in card visit giá r? t?i Hà N?i, t? ngày 01/5/2019 indongnam c?p nh?t b?ng báo giá in card visit r? nh?t ?? quý khách tham kh?o.

In ?ông Nam hi?n ?ang cung c?p 2 d?ch v? in card visit ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a t?t c? các khách hàng ?ó là d?ch v? in card visit giá r? b?ng máy offset và d?ch v? in card visit l?y ngay b?ng máy in laser k? thu?t s?


báo giá in card visit r? nh?t hà n?i

D?ch v? in card visit giá r? b?ng máy in offset

 

Cách xem b?ng báo giá in card visit giá r? b?ng máy in offset

B?ng báo giá in card visit giá r? b?ng máy in offset công nghi?p áp d?ng cho khách hàng ??t in t?i thi?u t? 2 h?p card trên 1 n?i dung tr? lên và ch? l?y hàng sau 2-3 ngày làm vi?c. ?ây là hình th?c in ghép nhi?u ??n hàng khác nhau trên cùng m?t ca máy in offset ?? ???c ch?t l??ng cao nh?t v?i giá r? nh?t

Khi c?n tham kh?o báo giá in card visit, Quý khách xem mình c?n in card cho m?y ng??i, m?i ng??i in m?y h?p r?i tra ??n giá theo hàng ngang ?? có ??n giá theo s? l??ng t??ng ?ng.

B?ng giá in card visit offset ch? áp d?ng in trên gi?y C300 cán m? 2 m?t, kích th??c 5,4x9cm ho?c 5x9cm, ?óng h?p mica 100 chi?c/1 h?p. N?u Quý khách có nhu c?u in gi?y m? thu?t cao c?p ho?c gi?y khác hãy g?i yêu c?u cho chúng tôi mã gi?y ?? nh?n ???c t? v?n và báo giá riêng.

 

BÁO GIÁ IN CARD VISIT OFFSET
In offset t? 2 h?p/1 n?i dung tr? lên
Áp d?ng gi?y C300 cán m?, kích th??c 5,4x9cm, ?óng 100 card/ h?p mica
S? l??ng
Hôp/1 n?i dung
Giá in
Khách g?i file 
Giá in
Không có file
Bo góc
(c?t góc)
02 h?p 75k/h?p 80k/h?p  20k/h?p
03 h?p 57k/h?p  60k/h?p 20k/h?p
04 h?p 47k/h?p  50k/h?p 18k/h?p
05 h?p 40k/h?p 45k/h?p  15k/h?p
10 h?p 33k/h?p 35k/h?p  13k/h?p
15 h?p 30k/h?p 32kh?p 12k/h?p
20 h?p 29k/h?p  30k/h?p 10k/h?p
30 h?p 28k/h?p 29k/h?p 9k/h?p
40 h?p 26k/h?p 27k/h?p 8k/h?p
50 h?p 25k/h?p 26k/h?p 6k/h?p
100 h?p 23k/h?p 25kh?p 4k/h?p
 • Mi?n 100% phí thi?t k? card visit
 • Mi?n phí ship 6km cho ??n hàng t? 300k
 • File thi?t k? h?p l? là coreldraw, illustrator
 • Th?i gian in 2-3 ngày sau duy?t m?u (tr? ch? nh?t)
 • Giao card t?n n?i, g?i xe ho?c b?u ?i?n ?i các t?nh
 • Giá ch?a bao g?m 10% thu? VAT


in card visit giá r? nh?t t?i hà n?i

báo giá in card visit r? nh?t hà n?i

M?t ca máy in card visit b?ng máy offset chu?n b? phân lo?i tr??c khi ?óng h?p mica

 

Cách xem b?ng báo giá in card visit l?y ngay b?ng máy in laser k? thu?t s?

B?ng báo giá in card visit l?y ngay b?ng máy in laser k? thu?t s? phù h?p khi c?n in card visit s? l??ng ít, in name card l?y ngay trong ngày ?? ph?c v? công vi?c g?p. Áp d?ng in gi?y C300 cán m?, gi?y Off250 (Ford250), gi?y M? thu?t conqueror t? 1 h?p tr? lên trên máy in nhanh k? thu?t s? hi?n ??i c?a Nh?t B?n. ch?t l??ng in g?n t??ng ???ng v?i in offset

? b?ng giá thì c?t ??u tiên là s? l??ng in (c?a 1 n?i dung card), c?t th? 2 là giá in card trên gi?y C300 cán m?, c?t th? 3 là giá in card l?y ngay trên gi?y Off250 (lo?i gi?y có b? m?t x?p, hút m?c), c?t th? 4 là giá in danh thi?p gi?y M? thu?t (gi?y conqueror ánh trai), 

Th?i gian in card l?y ngay là t? 2h-5h làm vi?c tính th? sau lúc duy?t market không k? th?i gian ngh? tr?a và ngoài gi? hành chính. Th?i gian ch? in card l?y ngay chúng tôi ?ang áp d?ng nh? sau

 • Ch?t m?u tr??c 10h sáng - tr? hàng tr??c 2h chi?u
 • Ch?t m?u sau 10h sáng - tr? hàng tr??c 5h chi?u
 • Ch?t m?u tr??c 2h chi?u - tr? hàng tr??c 6h t?i
 • Ch?t m?u sau 2h chi?u - tr? hàng sáng hôm sau

Th?i gian trên là ??c tính ?? khách hàng d? li?u th?i ?i?m ??t hàng, không dùng áp d?ng cho t?ng ??n hàng c? th? b?i in ?n s?n xu?t s? ph? thu?c ?i?u ki?n th?c t? c?a ??n hàng nên th?i gian tr? hàng c? th? s? ???c hai bên th?a thu?n tr??c khi ??t hàng

 

BÁO GIÁ IN CARD VISIT L?Y NGAY
In Laser k? thu?t s? t? 1 h?p tr? lên
Kích th??c 5,5x9cm, ?óng 100 card/ h?p mica

S? l??ng In Gi?y
C300 cán m?
In Gi?y
Off250 (ford)
In Gi?y
M? thu?t
01 h?p 95k/h?p 90k/h?p 180k/h?p
02 h?p 90k/h?p 85k/h?p 175k/h?p
03 h?p 85k/h?p 80k/h?p 170k/h?p
 • Phí thi?t k? m?u 30-50k tùy ?? khó
 • Mi?n phí ship 6km cho ??n hàng t? 350k
 • Th?i gian in 3-5 gi? sau khi duy?t m?u
 • Giao card t?n n?i, g?i xe ho?c b?u ?i?n ?i các t?nh
 • Giá ch?a bao g?m 10% thu? VAT
  L?u ý: Ch?t market bu?i sáng l?y card bu?i chi?u, ch?t market chi?u l?y sáng hôm sau

 

In card visit l?y ngay b?ng máy in laser k? thu?t s?

Máy in laser k? thu?t s? dùng ?? in card visit l?y ngay

 

Quy cách chung c?a card visit tiêu chu?n t?i In ?ông Nam

?? ?? ?i?u ki?n in card visit giá r? mà v?n ???c ch?t l??ng cao b?ng máy in offset thì m?u card c?a chúng ta c?n tuân th? theo m?t s? nguyên t?c chung ?? phù h?p v?i m?t bài ghép in chung trên m?t ca máy nh? sau:

 • Ch?t li?u: Gi?y couche 300 cán m? 2 m?t (có th? vi?t ???c bút bi lên b? m?t)
 • Kích th??c chu?n: 5,4x9cm (có th? in kích th??c 5x9cm)
 • S? l??ng card: ?óng 100 chi?c trong 1 h?p mica trong su?t
 • Gia công: Có th? bo góc, b? khuôn t?o hình riêng có tr? phí
 • B?n c?ng có th? in th? b?o hành, in voucher, in tag qu?n áo chung v?i card visit

 

D?ch v? v??t tr?i v? in card visit offset t?i In ?ông Nam

 • Mi?n phí thi?t k? m?u card visit cho t?t c? các ??n hàng
 • T? v?n ch?n ch?t li?u gi?y, hình th?c in danh thi?p phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng.
 • T? v?n màu s?c, thi?t k? m?u card h?p phong th?y, cung m?nh c?a b?n.
 • Kho t? li?u m?u card visit ?a d?ng, nhi?u l?nh v?c khác nhau ?? ch?n l?a
 • Giao hàng t?n n?i cho m?i ??n hàng.

 

In card visit giá r? b?ng máy in offset

In card visit offset chính là in b?ng dàn máy in kh?ng l? này


 N?u c?n in card visit v?i s? l??ng và quy cách khác, hãy liên h? tr?c ti?p ?? nh?n ???c t? v?n ho?c ?i?n thông tin c?n in card theo form sau và g?i cho chúng tôi, Khi nh?n ???c yêu c?u chúng tôi s? báo giá theo ??a ch? email b?n ?ã ?i?n vào form


 

Các b??c liên h? nh?n báo giá in card visit:

 1. G?i s? 024.35668470 - 024.6683 5625 ?? ???c t? v?n l?a ch?n hình th?c in và báo giá
 2. G?i s? hotline ? trang ch? n?u in s? l??ng l?n ho?c yêu c?u gia công sau in nh? ép nh?, r?p n?i, ph? UV
 3. G?i yêu c?u báo giá ??n email: info@indongnam.com.vn b?ng cách copy form d??i ?ây, b? sung thông s? và g?i cho chúng tôi
 • S? h?p card/ng??i?.......................................
 • In cho m?y ng??i?........................................
 • In k? thu?t s? hay in offset?..........................
 • Có ho?c ch?a có file thi?t k??......................

báo giá in card visit r? nh?t t?i hà n?i


Card visit ?óng v? h?p mica trong su?t

Name card sau khi in ?n ???c ?óng v? h?p mica trong su?t


in card visit bo góc theo yêu c?u

Bo góc card visit theo yêu c?u khi in card visit b?ng máy offset

 

R?t nhi?u th??ng hi?u l?n s? d?ng d?ch v? in card visit t?i In ?ông Nam

In ?ông Nam hi?n là ??i tác cung c?p d?ch v? in ?n, trong ?ó bao g?m in card visit, name card cho r?t nhi?u th??ng hi?u l?n t?i Hà N?i và các t?nh thành. Hi?n nay chúng tôi ?ã m? r?ng d?ch v? ?? ph?c v? khách hàng cá nhân. H?u h?t khách hàng s? d?ng d?ch v? in name card t?i In ?ông Nam ??u ?ã hài lòng v? ch?t l??ng in ?n c?ng nh? ch?t l??ng d?ch v?.


in card visit ngân hàng Sea Bank

Làm card visit ngân hàng Sea Bank


in card visit VNPT

In card visit t?p ?oàn b?u chính vi?n thông VNPT


in card visit ngân hàng VPBank

In card visit ngân hàng VPBank


in card visit ngân hàng nông nghi?p Agribank

In card visit ngân hàng Nông nghi?p Agribank


in card visit ngân hàng Á Châu ACB

In card visit ngân hàng Á Châu ACB


in card visit Viettel Post

In card visit Viettel Post


in card visit ngân hàng HD Bank

In card visit, in name card ngân hàng HD Bank


in card visit ngân hàng Viet capital

In card visit ngân hàng Viet Capital bank


in card visit Mobifone

In card visit Mobifone


in card visit Hyundai

In card visit Hyundai


in card visit ngân hàng MB Bank

In card visit ngân hàng MB Bank


In card visit ngân hàng NCB

In card visit ngân hàng Qu?c Dân NCB


in card visit ngân hàng PVCom Bank

In name card ngân hàng PVCombank


In card visit siêu th? d? án b?t ??ng s?n

In name card siêu th? d? sán b?t ??ng s?n STDA


in card visit ngân hàng techcombank

In name card ngân hàng Techcombank


in card visit ngân hàng VIB bank

In name card ngân hàng VIB


Và r?t nhi?u các th??ng hi?u l?n khác ?ang s? d?ng d?ch v? làm card visit c?a chúng tôi

 

Cam k?t khi in card visit t?i Indongnam

 • Mi?n phí t? v?n quy cách, ch?t li?u s?n ph?m
 • Mi?n phí thi?t k? m?u khi ??t in
 • In ?n trên máy in hi?n ??i c?a Nh?t, giá r? nh?t
 • Ti?n ?? nhanh nh?t ?áp ?ng m?i ??n hàng g?p
 • Giao hàng t?n n?i, g?i nhà xe/ b?u ?i?n ?i các t?nh thành khác

 

báo giá in card visit

 

>> Có th? b?n c?n tham kh?o d?ch v?: In card visit giá r?

>> Tham kh?o thêm: Báo giá in t? r?i

 

Chia sẄ1¤71„1¤77 và đánh giá bài viết

Báo giá in card visit 5/ 5, tổng số 9 lượt bình chọn

CÔNG TY THIẾT KẾ IN ĐÔNG NAM

Văn phòng: 76 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN
Xưởng SX: Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel/fax: 02435668470 - 02466835625
Email: info@hyundai3skontum.vn
Skype: dongnamdesign 

Xem thêm các báo giá khác
Khách hàng đánh giá dịch vụ
 • Ngọc Hà
  Ngọc Hà 3 ngày trước

  Thông tin: 3 ngày trước KH : Ngọc Hà Địa chỉ: Hà Nội

  Dịch vụ uy tín

 • Queen bee
  Queen bee 28 ngày trước

  Thông tin: 28 ngày trước KH : Queen bee Địa chỉ: Quảng Ninh

  Dịch vụ in ấn rất nhiệt tình, in đẹp và giao hàng đúng hẹn. Mình ở xa lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp như vậy. Cảm ơn In Đông Nam

 • Anh Trung
  Anh Trung 1 tháng trước

  Thông tin: 1 tháng trước KH : Anh Trung Địa chỉ: Hải Dương

  In ấn đẹp, tuy không quá rẻ nhưng chất lượng rất ưng. nhất là in card visit rất nhanh mà đẹp. so sánh với mấy xưởng in ở đây thì đáng đồng tiền đấy!

Đánh giá của bạn cho dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ In ấn

In Đông Nam là công ty In ấn lâu năm uy tín tại Hà Nội, Xưởng in Đông Nam chuyên cung cấp dịch vụ in ấn giá rẻ và in nhanh lấy ngay đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng từ doanh nghiệp đến cá nhân
Liên hệ với chuyên viên tư vấn

Ms. Thùy Trang

02466835625

/zalo: 0355998698

trangacmilan

thuytrang@hyundai3skontum.vn

Ms. Lan Anh

0243566 8470

/zalo: 0363819936

vuongphan333

lananh@hyundai3skontum.vn

Ms. Yến

02435668470

/zalo: 0365469946

live:vu.ngoc.yen

ngocyen@hyundai3skontum.vn

TV Thiết kế 1

0904287467

/zalo: 0904287467

dongnamdesign

dongnamdesign@gmail.com

Gửi yêu cầu đến In Đông Nam

Gửi yêu cầu thiết kế - in ấn cho chúng tôi theo form sau:

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây