Thiết kế Sáng tạo

Thiết kế miễn phí

In ấn Giá rẻ

In nhanh lấy ngay

Giao hàng tận nơi

Ship cod toàn quốc

Khuyến mại hấp dẫn

Ưu tiên khách hàng cũ

In túi nilon giá r? t?i Hà N?i

Tác giả: admin Đăng lúc 11:49 PM 05/02/2019

In ?ông Nam chuyên in túi nilon giá r? cho các shop bán hàng và công ty, Chúng tôi chung c?p d?ch v? in túi ni lông màng HD, PE ?? màu s?c kích c?. Ph?c v? hàng tr?m khách hàng ??t in túi m?i tháng

X??ng in ?ông Nam t? lâu ?ã là ??a ch? uy tín cho các shop và các doanh nghi?p c?n ??t in túi ni lông giá r? ??ng s?n ph?m. Chúng tôi chuyên in túi nilon cho shop th?i trang, in túi nilon ??ng qu?n áo, in túi ni lông ??ng ph? ki?n, quà t?ng, ??ng hoa qu?... Ki?u túi ??c quai xách h?t xoài ch?t li?u HD và PE v?i ?? màu s?c kích c? ?? l?a ch?n

 

D?ch v? in túi nilon (túi ni lông) giá r? Hà N?i

?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a t?t c? các shop. In ?ông Nam không ng?ng nâng cao ch?t l??ng d?ch v? in túi nilon nh?m ??m b?o ch?t l??ng c?ng nh? ti?n ?? s?n xu?t. D?ch v? in túi nilon chính c?a in ?ông Nam là chuyên ph?c ph? các shop ph? ki?n, shop th?i trang, quà t?ng, m? ph?m.... Ngoài ra chúng tôi còn in túi nilon cho các công ty dùng làm quà t?ng.

Ph??ng pháp in túi nilon s? l??ng ít ch? y?u c?a chúng tôi là in l?a (hay còn g?i là in l??i). s? d?ng chính m?c in công nghi?p thân thi?n môi tr??ng, ??m b?o trà, vò tho?i mái không bong tróc, không ??c h?i nh? các m?c in pha s?n giá r? trên th? tr??ng
 


in túi nilon giá r? cho shop t?i Hà N?i

In túi nilon giá r? t?i Hà N?i cho các shop - màng HD và PE nhi?u màu s?c

 

In túi nilon giá r? và ch?t l??ng ? ?âu t?i Hà N?i?

Khi có nhu c?u ??t in túi nilon, b?n ch? c?n gõ t? khóa "in túi nilon t?i Hà N?i" là có r?t nhi?u s? l?a ch?n, tuy nhiên n?u là l?n ??u b?n ??t in thì c?n tham kh?o k? tr??c khi quy?t ??nh l?a ch?n, không nên vì giá in r? mà ch?n ngay b?i các c? có câu "ti?n nào ??a ?y". X??ng in túi ni lông ?ông Nam chuyên in ?n ph?c v? các shop và công ty t?i Hà N?i t? nhi?u n?m nay b?n nên tham kh?o. B?n có th? ??n tr?c ti?p v?n phòng giao d?ch c?a chúng tôi ?? xem ch?t li?u túi, ch?t l??ng in.... và ???c t? v?n sau ?ó tham kh?o thêm m?t vài ??n v? khác ?? có c? s? ch?n l?a.
Xem thêm d?ch v? in túi ni lông giá r?


in túi nilon màng HD

in túi nilon màng PE bóng cho các shop th?i trang th? thao

 

Lý do nên ??t in túi nilon t?i x??ng in ?ông Nam

Là m?t trong nh?ng x??ng in ni lông lâu n?m t?i Hà N?i, hi?n ?ang là ??i tác in ?n c?a hàng nghìn shop qu?n áo, m? ph?m, giày dép, th?c ph?m, quà t?ng.... In ?ông Nam chuyên in túi nilon s? l??ng ít b?ng công ngh? in l?a bán công nghi?p và tin túi ni lông s? l??ng l?n b?ng công ngh? in ?ng ??ng công nghi?p. ?u ?i?m l?n nh?t ?? b?n nên ch?n chúng tôi là nhà cung c?p th??ng xuyên ?ó là:

 • B?n có th? tham kh?o khách hàng ?ang in c?a chúng tôi ?? ki?m ch?ng
 • T? v?n, gi?i ?áp m?i th?c m?c v? s?n ph?m k? c? khi b?n ch? có nhu c?u kham kh?o
 • Thi?t k? m?u mi?n phí theo yêu c?u.
 • Túi ???c th?i t? h?t nh?a zin c?c dai và b?n, (không dùng h?t nh?a tái ch? hàng ch?)
 • Có 2 lo?i màng HD và PE nhi?u màu s?c ?? l?a ch?n
 • M?c in c?c b?n, in ?n s?c nét (vò, trà tho?i mái không bong tróc)
 • Th?i gian in nhanh, ?áp ?ng m?i ??n hàng g?p


x??ng in túi nilon giá r? Hà N?i

Ph?c v? hàng tr?m khách hàng in túi nilon m?i tháng

 

Túi nilon PE, túi ni lon HD là gì?

 • Túi PE ???c th?i t? h?t nh?a PE có ?? bóng và d?o dai, ??ng ???c hàng h?ng h?n so v?i túi HD. Th??ng ???c các shop bán ?? th?i trang, ph? ki?n cao c?p l?a ch?n b?i giá thành ??t h?n so v?i túi HD. Do giá thành ??t, ít shop l?a ch?n n?n nên màu s?c túi th??ng ???c dùng là: ?en, tr?ng, ?? c?, vàng, xanh d??ng, trong m?
   
 • Túi HD ???c th?i t? h?t nh?a HD khi lên màng có b?n m?t lì m? và ?anh, ?? dai th?p h?n so v?i túi PE nên ch? dùng ??ng ?? nh?, th??ng ???c dùng ph? bi?n ? các shop qu?n áo b?i giá thành r?, nhi?u màu s?c ?? l?a ch?n nh?: ?en, tr?ng, tr?ng m?, ?? c?, vàng, cam, xanh d??ng, xanh c?m, tím, ?? sen, h?ng, ghi nh?...


in túi nilon màng PE

In túi nilon màng PE (in túi ni lông màng PE)

 

Quy trình th?c hi?n ??n hàng in túi nilon t?i In ?ông Nam

 • T? v?n, báo giá in túi nilon theo quy cách, s? l??ng yêu c?u
 • Thi?t k? t?o m?u g?i khách hàng duy?t sau khi ?ã ??t hàng
 • Ch?nh s?a m?u thi?t k? túi nilon theo yêu c?u
 • In l?a /  in ?ng ??ng theo quy cách trong ??n hàng
 • Tr? hàng t?i v?n phòng ho?c giao t?n n?i theo yêu c?u
 • >> Xem thêm báo giá in túi nilon


Khi có nhu c?u ??t in túi ni lông b?n nên tham kh?o tr??c b?ng cách g?i yêu c?u qua email, g?i ?i?n tho?i, chat v?i chuyên viên t? v?n c?a chúng tôi ?? nh?n ???c báo giá. N?u ??t in l?n ??u b?n nên ??n tr?c ti?p v?n phòng giao d?ch c?a in ?ông Nam ?? tham kh?o ch?t li?u và ch?t l??ng in, nghe t? v?n tr??c khi quy?t ??nh s? d?ng d?ch v?.


??i v?i các shop ch? có nhu c?u ??t mua túi nilon mà không c?n in chúng tôi c?ng ph?c v?, b?i ngoài d?ch v? in, chúng tôi còn bán túi nilon cho các shop, công ty và các ??i tác in ?n th??ng m?i v?i giá g?c. Chúng tôi ch? bán theo ??n ??t hàng chuy?n t? kho ch? không bán l? t?i v?n phòng giao d?ch


in túi nilon cho shop giá r?

In túi nilon giá r? cho t?t c? các shop v?i ch?t l??ng và công ngh? in cao nh?t hi?n nay
 


 

Hình ?nh v? s?n ph?m d?ch v? in túi nilon b?ng công ngh? in l?a (in l??i)


x??ng in túi ni lông giá r? t?i hà n?i
X??ng in túi nilon bóng kính

x??ng in túi nilon giá r? t?i hà n?i

X??ng in l??i túi ni lông s? l??ng ít dùng cho các shop bán hàng

 

Nhi?u th??ng hi?u l?n ?ang d? d?ng d?ch v? in túi nilon t?i x??ng in ?ông Nam
 

in túi nilon hà n?i

in túi nilon h?t xoài

R?t nhi?u th??ng hi?u l?n ?ã ch?n in túi nilon t?i In ?ông Nam

 

B?N C?N BI?T KHI IN TÚI NI LÔNG

Ch?t l??ng in, ch?t l??ng phôi túi ?nh h??ng nhi?u ??n giá thành. Khi ??t in túi nilon ? b?t k? công ty nào b?n nên h?i m?t s? các câu h?i sau ?ây, n?u th?a mãn ???c thì ch?t l??ng m?i t??ng x?ng v?i giá in túi

 • Có ???c xé th? túi không? (n?u là phôi túi nguyên sinh khi xé th? ph?n quai túi r?t dai, khó rách b? m?t túi láng m?n, màng túi c?ng m?m ch? không b? c?ng)
 • Có ???c c?o ho?c vò, trà xát túi sau khi in không? (ki?m ch?ng ?? b?n c?a m?c)
 • Có in ???c ch? nh?, nét m?nh không? (ki?m ch?ng ch?t l??ng in l?a)


Ch?t li?u túi nilon các shop hay dùng hi?n nay:

 • Túi PE bóng d?o các màu
 • Túi PE trong
 • Túi HD lì ?anh các màu
 • Túi HD m?
   

Kích th??c, ?? dày và màu s?c ph? bi?n c?a túi ni lông bán s?n

 • Kích th??c tiêu chu?n 20x30cm, 25x35cm, 30x42cm, 35x50cm, 40x60cm.
 • ?? dày tiêu chu?n là 8 v?ch, 10 v?ch, 13 v?ch tùy theo c? túi.
 • Màu s?c ph? bi?n: Tr?ng, ?en, vàng, ??, xanh d??ng, xanh c?m, tím, da cam, h?ng.


Bài vi?t này gi?i thi?u d?ch v? in túi dùng bán hàng cho các shop. n?u b?n có nhu c?u in túi bóng kính, in túi hai quai siêu th?, in túi zipper... hãy liên h? ?? ???c t? v?n và báo giá

 

L?i ích khi s? d?ng d?ch v? thi?t k?, in ?n t?i Indongnam

 • Mi?n phí t? v?n quy cách, ch?t li?u s?n ph?m
 • Mi?n phí thi?t k? khi tr? thành khách hàng thân thi?t c?a Indongnam
 • Thi?t k? nhi?u ph??ng án demo ?? khách hàng l?a ch?n
 • In ?n ?a màu s?c siêu nét, giá r? nh?t t?i Hà n?i
 • Ti?n ?? s?n xu?t nhanh nh?t ?áp ?ng m?i ??n hàng g?p
 • Giao hàng t?n n?i trong n?i thành Hà N?i
 • Chuy?n hàng ra b?n xe ho?c g?i b?u ?i?n cho khách hàng ? t?nh


??t hàng in ?ông nam

 

Xem thêm bài viêt: In túi ni lông giá r? t?i Hà N?i

111 Chia sẻ và đánh giá bài viết 9991

In túi nilon giá r? t?i Hà N?i 5/ 5, tổng số 4 lượt bình chọn

CÔNG TY THIẾT KẾ IN ĐÔNG NAM

Văn phòng: 76 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, HN
Xưởng SX: Khuyến Lương, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel/fax: 02435668470 - 02466835625
Email: info@hyundai3skontum.vn
Skype: dongnamdesign 

Bài viết cùng danh mục
Xem thêm
Bài viết được nhiều người quan tâm
Khách hàng đánh giá dịch vụ
 • Ngọc Hà
  Ngọc Hà 3 ngày trước

  Thông tin: 3 ngày trước KH : Ngọc Hà Địa chỉ: Hà Nội

  Dịch vụ uy tín

 • Queen bee
  Queen bee 28 ngày trước

  Thông tin: 28 ngày trước KH : Queen bee Địa chỉ: Quảng Ninh

  Dịch vụ in ấn rất nhiệt tình, in đẹp và giao hàng đúng hẹn. Mình ở xa lần đầu tiên được trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp như vậy. Cảm ơn In Đông Nam

 • Anh Trung
  Anh Trung 1 tháng trước

  Thông tin: 1 tháng trước KH : Anh Trung Địa chỉ: Hải Dương

  In ấn đẹp, tuy không quá rẻ nhưng chất lượng rất ưng. nhất là in card visit rất nhanh mà đẹp. so sánh với mấy xưởng in ở đây thì đáng đồng tiền đấy!

Đánh giá của bạn cho dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ In ấn

In Đông Nam là công ty In ấn lâu năm uy tín tại Hà Nội, Xưởng in Đông Nam chuyên cung cấp dịch vụ in ấn giá rẻ và in nhanh lấy ngay đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng từ doanh nghiệp đến cá nhân
Liên hệ với chuyên viên tư vấn

Ms. Thùy Trang

02466835625

/zalo: 0355998698

trangacmilan

thuytrang@hyundai3skontum.vn

Ms. Lan Anh

0243566 8470

/zalo: 0363819936

vuongphan333

lananh@hyundai3skontum.vn

Ms. Yến

02435668470

/zalo: 0365469946

live:vu.ngoc.yen

ngocyen@hyundai3skontum.vn

TV Thiết kế 1

0904287467

/zalo: 0904287467

dongnamdesign

dongnamdesign@gmail.com

Gửi yêu cầu đến In Đông Nam

Gửi yêu cầu thiết kế - in ấn cho chúng tôi theo form sau:

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây

Khách hàng số điện thoại:
tại vừa đặt hàng cách đây